Els nous peatges elèctrics, què són i en què consisteixen?

Tal i com va informar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic el 25 de febrer d’enguany, el proper 1 de juny entrarà en vigor el nou sistema tarifari elèctric que defineix les despeses associades als imports regulats de la factura elèctrica que determinen els peatges i els càrrecs.

És l’import que recapta l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica, per pagar entre tots el manteniment i nova creació de les xarxes elèctriques de tot tipus, les quals fan possible que la llum arribi a casa teva i al teu negoci. Aquest és un import regulat i és la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) l’encarrega d’establir-lo. Les empreses elèctriques, per la seva banda, el recapten en nom seu.

Els càrrecs són aquells imports que estan associats a les polítiques energètiques que defineix el govern de l’estat. S’anomenen “altres despeses del sistema elèctric” i són, entre altres, els incentius a les energies renovables, cogeneracions i residus fòssils, la compensació extrapeninsular i el dèficit tarifari.

La suma dels peatges i càrrecs forma part, doncs, de l’apartat regulat de la teva factura elèctrica. En base a la lectura del teu comptador, l’empresa distribuïdora emet la factura a la teva empresa de comercialització d’energia.  Aquesta és l’encarregada de recaptar aquests imports i abonar-los, en nom del consumidor final, a l’empresa distribuïdora del subministrament elèctric que, a la vegada, els ingressarà a la CNMC.

Els imports anterior es calculen en funció d’aquests dos conceptes:

  1. El de l’energia consumida. És un import que és proporcional a l’ús que fas dels teus equips elèctrics connectats durant un període de temps. És a dir, l’energia que s’ha consumit al teu subministrament i que, per tant, és un cost variable en la factura. S’identifica com a terme d’energia o variable.  
  2. I el de la potència. És un import relacionat amb la potència contractada per fer funcionar diferents equips de forma simultània. Aquest és un import fix que depèn de la potència contractada. S’identifica com a terme de potència o fixe. 

Amb la nova Circular 3/2020, el canvi en la factura es produirà en la determinació dels imports regulats de les despeses derivades de la xarxa de transport i distribució que s’assumeixen a través dels nous peatges i càrrecs.

*Aquests percentatges s’han establert seguint la normativa següent: Ordre TEC / 1366/2018, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges d’accés d’energia elèctrica per 2019.

El mapa canvia de diferent manera per a un subministrament domèstic, de petita empresa o d’un local comercial, amb una potència contractada igual o inferior a 15kW, d’un subministrament del sector industrial o d’una gran empresa, amb més de 15kW de potència contrada.

Per a subministraments domèstic, de petita empresa o de local comercial, és a dir, igual o inferiors a 15kW, s’aplicaran 3 períodes horaris al dia, és a dir, tres preus diferents. Aquests es resumeixen de la següent manera:

Les tarifes actuals 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.01DHA, 2.1DHS, passaran a ser una única, la 2.0TD, amb 3 discriminacions horàries o períodes d’energia i 2 de potència.

Per a aquestes, també s’estableixen dues potències contractades diferenciades:

I, tot, sense que hi hagi penalització per energia reactiva.

Per a subministraments superiors a 15kW en baixa tensió, com els de grans empreses i indústria:

  • Augmenten de 3 a 6 els períodes. Els peatges actuals 3.0A i 3.1A passaran a ser un únic peatge: el 3.0TD, amb una discriminació horària de 6 períodes. La resta de peatges passaran a denominar-se 6.1TD, 6.2TD, 6.30TD i 6.4TD i seguiran tenint una discriminació horària de sis períodes. Aquest són d’aplicació tant pel que fa a l’energia consumida, com pel que fa la potència contractada.
  • Pel que fa a la potència, cal tenir en compte que es podran contractar diferents potències en cadascun dels períodes, però sempre i quan sigui igual o major de la potència contractada en el període anterior. És a dir, el P6 ha de ser igual o superior al P5 i, a la vegada, el P5 ha de ser igual o superior al P4. I, així, fins arribar al P1. L’obligació de contractar potències creixents es manté amb l’objectiu de que el preus per període siguin decreixents.
  • Cal que s’estudiï, en cada cas i d’acord amb els processos interns de cada empresa, quan i com es fa servir l’energia.

Consulta la taula corresponent a l’aplicació dels períodes horaris, de dilluns a divendres i caps de setmana i festius d’àmbit nacional:

A partir de 15 kW el terme de potència es pot facturar per maxímetre. El nou sistema de facturació de potència elimina la flexibilitat del 85% i del 105% entre el maxímetre i la potència contractada, important per evitar penalitzacions. Per això, és imprescindible tenir ben dimensionada la potència contractada.

Facturació per maxímetre: (CONCEPTE I EXEMPLE)

Un maxímetre és un aparell que enregistra la màxima potència demandada en una instal·lació. Té un període d’integració de 15 minuts, sobre el qual calcula la potència mitjana demandada. Es pot instal·lar en qualsevol subministrament en baixa o alta tensió. El maxímetre serveix per determinar la potència base de la facturació, per tant, en els diversos conceptes que componen la factura, s’aplica en el terme de potència (el mínim).

Com a mínim, es facturarà la potència contractada encara que sigui inferior a la demandada, és a dir, d’aquella que se’n fa ús. Però, si se supera la demanda de potència respecte del que es té contractat, s’aplicarà una penalització amb el doble de l’excés segons la fórmula següent:

La facturació de potència per maxímetre s’aplicarà en els equips de mesura tipus 4 (de 15 a 50kW), i tipus 5 (fins 15kW) que siguin subministraments no interruptibles.

La facturació del càlcul dels excessos de potència seguiran la fórmula següent:

Els conceptes vinculats a aquesta fórmula són:
FEP: Facturació en concepte d’excessos de potència, és a dir, un ús per damunt del que tens contractat.
t: Terme d’excés de potència, expressat en €/kW, del peatge corresponent.
Pd: Potència demandada en cadascun dels períodes horaris (p) en que s’hagi sobrepassat Pcp, expressada en kW.
PCp: Potència contractada en el període horari p, expressada en kW
i: Número de períodes horaris dels que consta el terme de facturació de potència del peatge corresponent.

Quins són els comptadors tipus 4 i 5?

Els comptadors tipus 4 són aquells amb una potència contractada superior a 15kW i fins a 50kW.
Els comptadors tipus 5 són aquells amb una potència contractada fins a 15kW.

Per a equips de mesura tipus 1, tipus 2 i tipus 3. Pels contractes que disposen d’aquest tipus de comptadors, en el cas que la potència demandada superi la potència contractada, en algun quart d’hora, s’aplicarà la següent fórmula:

Aquells equips tipus 3 que no disposin de registre quart horari, s’aplicarà el mateix valor de maxímetre a tots els quarts d’hora de l’hora a la que, aquest, pertany.

Els conceptes vinculats a aquesta fórmula són:

FEP: Facturació en concepte d’excessos de potència
Kp: Relació de preus per període horari p, calculada com el quocient entre el terme de potència del període p respecte del terme potència del període 1 del peatge corresponent.
tep: Terme d’excés de potència, expressat en €/kW, del peatge corresponent. El terme d’excés de potència es determinarà de forma que, donat el perfil del consumidor mig de cada peatge, la facturació d’accés que resulti de l’optimització de les potències sigui equivalent a la facturació d’accés que, alhora, resultaria de considerar les potències contractades màximes de cada període. Tot això, amb la restricció de que a facturació d’accés que resulta per període 1, després de l’optimització, mai sigui negativa. El terme resultant s’incrementarà en un 20% amb l’objectiu de desincentivar la contractació inferiors a les realment demandades.
Pd: Potència demandada en cadascun dels quarts d’hora j del període horari p en què s’hagi sobrepassat Pcp, expressada en kW. En cas que l’equip de mesura no disposi de capacitat de registre per quarts d’hora, es considerarà la mateixa potència demandada en tots els quarts d’hora.
PCp: Potència contractada en el període horari p, expressa en kW
i: Número de períodes horaris dels que consta el terme de facturació de potència del peatge corresponent.

Quins són els comptadors tipus 1, 2 i 3?

  • Els comptadors tipus 1 són aquells amb una potència contractada igual o superior a 10MW, o amb un consum anual igual o superior a 5GWh.
  • Els comptadors tipus 2 són aquells amb una potència contractada superior a 450kW i inferior a 10MW, o amb un consum anual igual o superior a 750MWh.
  • Els comptadors tipus 3 són aquells amb subministraments que no es poden classificar en cap altra tipus (1,2,4 o 5).

Sí, tot tipus d’usuari podrà adaptar les potències contractades a cada període, segons els valors que millor s’adaptin als seus hàbits de consum.

Aquesta adaptació, es podrà fer dues vegades, durant els 12 mesos següents a l’entrada en vigor de la Circular, que serà el proper 1 de juny, i encara que hagi sol·licitat modificacions anteriors recents o en el darrer any. Caldrà tenir en compte que, en les tarifes amb 6 períodes (3.0TD i 6.1TD), preval el criteri d’ordre de potències creixents.

Es manté la penalització per l’energia reactiva inductiva pels subministraments de més de 15kW en baixa tensió i en tots aquells  connectats en mitja tensió.

Quan s’aplica la penalització? Amb l’entrada en vigor de la nova estructura tarifària, les penalitzacions s’aplicaran en tots els períodes horaris quan el consum d’energia reactiva inductiva superi el 33% de l’energia activa del període facturat, excepte en el període 6.

S’incorpora una nova penalització per l’energia reactiva capacitiva només pel període 6 d’aquells subministraments connectats en mitja tensió.

Aquest canvi prové de l’adaptació a nivell espanyol de la normativa europea.

Segueix-nos a les xarxes: