Mix de compra

Informació sobre la seva electricitat

Tot i que l’energia elèctrica que arriba a les nostres llars és indistingible de la que consumeixen els nostres veïns o altres consumidors connectats al mateix sistema elèctric, ara sí que és possible garantir l’origen de la producció d’energia elèctrica que consumiu.

Amb aquesta finalitat es proporciona el desglossament del mix de les diferents tecnologies emprades en la producció estatal per poder comparar els percentatges de la mitjana estatal amb els corresponents a l’energia venuda per la vostra companyia comercialitzadora.

L’electricitat comercialitzada per Estabanell Energia és 100% d’origen renovable.

Origen de l’electricitat

Barreja de producció en el sistema elèctric español 2015

ORIGEN Mix
Estabanell Energia 2012
Mix de producció sistema
elèctric espanyol 2012
Renovable 100 % 35,3 %
Cogeneració d’alta eficàcia 0 % 0.6 %
Cogeneració 0 % 8,6 %
CC gas natural 0 % 12,6 %
Carbó 0 % 19,4 %
Fuel/Gas 0 % 1,7 %
Nuclear 0 % 20,2 %
Altres 0 % 1,6 %

El sistema elèctric estatal ha exportat un 0,1% de la producció neta total estatal

Impacte mediambiental

L’impacte ambiental de la seva electricitat depèn de les fonts energètiques utilitzades per a la seva generació. En una escala de A a G, on A indica el mínim impacte ambiental, i G, el màxim, i on el valor mitjà estatal correspon al nivell D, l’energia comercialitzada per Estabanell Energia té els valors següents: