Telegestió

teleConclusions del grup de treball de Geode* sobre «xarxes intel·ligents», en format PDF i en anglès.
*Geode és l’associació europea que agrupa les petites i mitjanes empreses del sector energètic, de la qual és fundadora Estabanell Energia.

Per què es canvien els comptadors antics per uns de telegestió?

El Reial decret 1110/2007 de 24 d’agost i l’Ordre ITC 3860/2007 de 28 de desembre indiquen a les empreses distribuïdores elèctriques l’obligació de substituir els equips de mesura tradicionals per comptadors de telegestió a tots els subministraments inferiors a 15 kW.

A més a més d’aquesta obligació legal, aquests nous comptadors gestionaran en el futur tota una sèrie d’informació que ajudarà els consumidors a optimitzar la despesa elèctrica.

Beneficis dels nous comptadors

Un dels objectius d’aquests nous dispositius és que el consumidor tingui més informació i conegui més fàcilment el seu perfil de consum elèctric. Aquest coneixement li permetrà prendre decisions sobre la tarifa que més li convingui: podrà comprovar si li és favorable la discriminació horària i quina és la potència més adient per al seu consum, conèixer quina despesa fan els electrodomèstics que queden encesos a la nit, o verificar, per exemple, quin nivell d’estalvi assoleix millorant l’aïllament tèrmic de casa seva, del seu local o de la seva fàbrica, entre moltes altres coses.

D’altra banda, com que els nous comptadors són bidireccionals, serviran també per mesurar l’energia donada a la xarxa produïda mitjançant plaques solars o altres elements per a l’autoconsum.

De compra o de lloguer?

Estabanell Energia recomana al seus clients que no comprin el comptador sinó que el lloguin, ja que el dispositiu s’ha de mantenir al dia amb les actualitzacions de software necessàries que vagin apareixent. Amb tot, si vol, pot comprar-lo al fabricant sempre que compleixi les nostres especificacions.

Preu del lloguer del comptador de telegestió

El preu del lloguer del comptador està regulat i fixat per l’Ordre ITC/2452/2011 de 13 de setembre:

Disposición adicional segunda. Precio de alquiler de los contadores electrónicos con discriminación horaria y con posibilidad de telegestión para consumidores domésticos.

1. El precio medio del alquiler de los contadores electrónicos monofásicos con discriminación horaria y con posibilidad de telegestión para consumidores domésticos, considerando no solo el precio del propio equipo sino también los costes asociados a su instalación y verificación, así como la operación y mantenimiento de los mismos, será de 0,81 euros/mes.

2. El precio medio de alquiler de los contadores electrónicos trifásicos con discriminación horaria y con posibilidad de telegestión para consumidores domésticos, considerando no solo el precio del propio equipo sino también los costes asociados a su instalación y verificación, así como la operación y mantenimiento de los mismos, será de 1,15 euros/mes.

S’ha d’interrompre el subministrament elèctric per canviar de comptador?

En el moment de fer el canvi del comptador el subministrament elèctric s’interromp una estona molt breu, aproximadament el temps que els operaris tarden a realitzar tot el procés, que no sol passar els 20 minuts.

Com comunica Estabanell Energia el canvi de comptador?

Uns dies abans de fer el canvi del comptador rebrà una carta on se li comunicarà la data aproximada en què es farà efectiu el canvi. En arribar a casa seva, i abans de realitzar qualsevol tasca, l’operari trucarà a la porta per advertir-li de la interrupció del subministrament. En cas que no hi sigui, es procedirà a fer el canvi de l’equip igualment.

Si el comptador es troba dins de l’habitatge, convindrem conjuntament el moment de la visita dels nostres operaris perquè es pugui dur a terme el canvi de dispositiu sense problemes.

Què són els llums que hi ha al frontal del comptador nou?

Els nous equips de mesura disposen de dos LEDS: un marca els pols de l’equip de mesura (consum) i l’altre mostra la comunicació del PLC, és a dir, el sistema de comunicació per línia elèctrica.

Què són els dígits que apareixen a la pantalla del comptador i quins registren en consum elèctric?

Vostè pot tenir contractades tarifes diferents, com ara 2.0 A, 2.1 A, 2.0 DHA, 2.0 DHS, 2.1 DHA o 2.1 DHS.

Si vostè té contractada una tarifa 2.0 A o 2.1 A, en la pantalla de l’equip de mesura apareixeran els dígits següents:

  • 1.18.0 Energia activa
  • 1.58.0 Energia reactiva
  • 1.16.0 Maxímetre

Si vostè té contractada una tarifa 2.0 DHA, 2.0 DHS, 2.1 DHA o 2.1 DHS, en la pantalla de l’equip de mesura apareixeran els dígits següents:

  • 1.18.0 Totalitzador energia activa
  • 1.18.1 Energia activa hores punta
  • 1.18.2 Energia activa hores vall
  • 1.58.0 Energia reactiva
  • 1.16.0 Maxímetre
Per a què serveixen els nous comptadors «intel·ligents»?

Des de l’any 2008, la Unió Europea ha establert un compromís per millorar l’eficiència energètica dels països associats, l’objectiu del qual és arribar a l’any 2020 al que es coneix com a 20-20-20: que el 20 % de tota l’energia produïda procedeixi d’energies renovables, reduir un 20 % les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i reduir també un 20% el consum d’energia primària, aquestes dues darreres coses respecte dels nivells de 1990.

Aquest objectiu implica tothom: ciutadans, Administració i, per descomptat, empreses energètiques. Una de les accions que hi estan relacionades és el canvi dels antics comptadors analògics per uns de digitals. Es tracta, precisament, que l’any 2020 la gran majoria de comptadors de tot Europa siguin digitals. Per això, a molts països del nostre entorn s’està duent a terme, gradualment, aquesta substitució. A Tona, Estabanell Energia iniciarà la campanya de canvi de comptadors la tardor de 2013.

L’objectiu d’aquests nous dispositius és facilitar al consumidor el coneixement del seu perfil de consum. Els estudis realitzats en l’àmbit mundial indiquen que, quan un consumidor coneix bé el cost de les accions que duu a terme i que estan relacionades amb l’ús de l’energia, redueix el seu un consum una mitjana del 10 %.

Butlleti N34.fh11

Aquest coneixement, a més a més, permetrà a cada consumidor prendre decisions sobre la tarifa que més li convingui: podrà comprovar si li és favorable la discriminació horària i quina és la potència més adient per al seu consum, conèixer quina despesa fan els electrodomèstics que queden encesos a la nit i verificar, per exemple, quin nivell d’estalvi assoleix millorant l’aïllament tèrmic de casa seva, del seu local o de la seva fàbrica, entre moltes altres coses.

Cal tenir en compte que els nous comptadors digitals, també anomenats «comptadors intel·ligents», tot i que encara funcionen com en el seu temps ho feien els primers telèfons mòbils, acabaran convertint-se en autèntics smartphones de l’electricitat gràcies a les prestacions que poden arribar a tenir en el futur. Mentre que els comptadors analògics només faciliten la informació de la quantitat de consum elèctric que s’ha produït, els comptadors digitals es poden llegir a distància en temps real ja que, en el nostre cas, estaran directament connectats als sistemes de gestió d’Estabanell Energia. D’aquesta manera, no només la lectura, sinó també altres actuacions com ara canvis de potència o de tarifa, verificacions de tensió, control d’eficàcia del aparells, solució de determinades incidències, etc., es podran fer de manera remota i, per tant, immediata, sense haver de concertar hora ni rebre la visita d’operaris de la companyia. A Estabanell Energia tenim previst que els nostres sistemes estiguin preparats per començar a oferir aquests tipus de servei la tardor de 2014.

Però aquesta només és una petita mostra de les possibilitats d’aquests comptadors nous en el terreny de l’estalvi i l’eficiència energètica. Com que els nous comptadors són bidireccionals, serviran també per mesurar l’energia donada a la xarxa, produïda mitjançant plaques solars, o altres elements, per a l’autoconsum. L’objectiu és, en aquest cas, facilitar l’aparició dels anomenats prosumers, és a dir, productors-consumidors, que contribuiran a assolir l’esmentat 20 % d’energia procedent de fonts renovables. En aquest sentit, esperem que en breu s’aprovi el decret d’autoconsum, que regularà, entre altres, el balanç net d’energia, que consisteix en pagar només per la diferència entre el que es produeix i el que es consumeix. Cal tenir en compte, per exemple, que l’energia elèctrica d’origen solar generada a la teulada d’una casa es produeix durant les hores de menys consum, quan els seus habitants són a la feina o a l’escola; mentre que, quan el consum augmenta, entre les 18 i les 24 h, no hi ha producció. Per això, el balanç net permetrà aprofitar millor els preus baixos de l’energia generada per les plaques solars.

Per tot això, els nous comptadors són el present i contribuiran a fer el futur més sostenible.

Si té qualsevol dubte respecte de tot això, pot visitar la nostra pàgina web (www.estabanell.proplanet.biz), o trucar-nos al telèfon 900 250 260, on estarem encantats d’atendre’l personalment.

contaRestablir el corrent elèctric del comptador digital