Factura

A continuació, li expliquem cadascun dels apartats de la factura de consum elèctric:

*Els preus utilitzats en aquesta simulació de factura no es corresponen amb els actualment vigents”

factura2

1. Dades de la factura

Aquesta és una informació bàsica de la factura que cal tenir a mà quan es fa alguna consulta:

 • Núm. factura: número establert en el moment de dur a terme la facturació i que serveix per identificar la factura. Data factura: data en què s’emet la factura.
 • Import euros: preu total de la factura.
 • Referència contracte: és el número del contracte de subministrament al qual està vinculada la factura; és necessari per atendre correctament qualsevol gestió.
 • cnae: codi d’activitat econòmica del subministrament.
 • Període facturació: període de servei de la factura.
2. Titular i dades del subministrament

Dades de la persona o entitat jurídica que ha autoritzat el contracte de subministrament i adreça on es dóna el servei.

El CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament) és l’identificador unívoc de l’habitatge on es duu a terme el subministrament.

3. Dades de contractació
 • Producte: nom comercial del servei contractat.
 • Tarifa accés: hi ha 5 tarifes diferents segons la potència contractada.
 • Potència contractada: potència determinada per l’instal·lador a l’hora de contractar que determina la disponibilitat de l’energia.
PRODUCTE POTÈNCIA TARIFA ACCÉS
TUR 0 – 10 kW 2.0 A
TUR amb DH 0 – 10 kW 2. DHA
DOMUS 10 – 15 kW 2.1 A
DOMUS amb DH 10 – 15 kW 2.1 DHA
LABOR 15 o més kW 3.0 A
4. Dades de lectures

Indica les lectures del comptador i les dates en què s’han efectuat. La diferència entre les lectures és el consum d’energia realitzat. També s’indica el número identificador del comptador i el tipus d’equip de mesura.

5. Historial de facturació en kilowatts

Historial de consums del darrer any. Per veure un tram més ampli, consulti la nostra Oficina virtual.

6. Adreça d’enviament

Indica el destinatari de la factura. Aquestes dades postals no han de coincidir obligatòriament amb la ubicació del punt de subministrament on es dóna el servei ni amb el titular que apareix en les dades contractuals.

7. Càlcul de la factura

La facturació de l’electricitat es compon del terme de potència que s’hagi contractat i del terme d’energia, que dependrà del consum d’energia que s’hagi fet durant el període de facturació.

 • Terme de potència: multiplica la potència contractada pels dies reals de facturació i pel preu unitari del kW (potència).
 • Terme d’energia: multiplica el consum d’energia registrat entre les dates de la lectura pel preu del kWh.
 • Impost sobre l’electricitat: és un impost regulat per l’Agència Tributària. Es calcula aplicant un percentatge de 4,864 % a la suma dels termes de potència i d’energia i multiplicant-ho per una quantitat fixa d’1,05113.
 • Lloguer d’equips de mesura: preu que cobra la distribuïdora si el client no és propietari del comptador.
 • Base imposable: sumatori de tots els conceptes de la factura.
 • Quota IVA: aplicació del percentatge d’IVA vigent.
 • Import total euros: import total de la factura.
8. Import de la tarifa d’accés

L’import de la tarifa d’accés és el cost que té la comercialitzadora per utilitzar les xarxes de la distribuïdora. La comercialitzadora s’encarrega de pagar a la distribuïdora l’import que s’apliqui a cada client . El preu està fixat pel Govern i és obligatori mostrar aquest import a totes les factures.

9. Domiciliació del pagament

Indica la modalitat de pagament pactada amb el client, així com el termini.

10. Avisos

En aquest apartat de la factura s’hi publiquen les novetats sobre normatives, canvis de preus, informacions d’interès, etc.