Descobreix la versió beta de la nova web d'Estabanell Energia premen aquí

Contractació

compteCom canviar el compte corrent bancari

Per fer un canvi de compte bancari cal presentar la documentació següent:

 • Fotocòpia de la primera pàgina del talonari o de la llibreta del compte on apareix el nom del titular, el número del DNI i el codi del compte corrent (CCC) bancari (20 dígits), o bé un comprovant de l’entitat bancària en què aparegui aquesta informació.

Aquest document el pot fer arribar a Estabanell Energia per fax, correu electrònic o en persona.

També es pot canviar el número de compte o les dades del receptor de la factura a través de la nostra Oficina virtual, on només caldrà que ompli els camps que vol modificar del contracte i els canvis quedaran immediatament registrats. Pot donar-se d’alta a l’Oficina virtual a través del nostre web.

contracteCom canviar de nom la pòlissa de contracte de subministrament

La documentació necessària per realitzar el canvi de nom d’un subministrament elèctric sense modificar-ne la potència contractada és la següent:

 • Fotocòpia del DNI, del CIF o del NIF.
 • Fotocòpia de les quatre primeres pàgines de l’escriptura del pis o el local (cal que hi aparegui el nom del propietari i l’adreça de la finca).
 • Fotocòpia del rebut de l’IBI per tenir la referència cadastral de la finca.
 • Fotocòpia de la primera pàgina del talonari o de la llibreta del compte bancari on aparegui el nom, el DNI i el CCC (codi del compte corrent) o un comprovant del banc en què aparegui aquesta informació.
 • Documentació proporcionada pel seu instal·lador (en cas que la instal·lació tingui una antiguitat superior a 20 anys).
 • Certificat d’instal·lació elèctrica en baixa tensió (MTD / CIE), amb acusament de rebuda de laDeclaració Responsable, segons el tipus de subministrament, expedit pel seu instal·lador, en cas de canvi d’activitat del local o de la nau.

Aquesta documentació es pot fer arribar a Estabanell Energia per fax, correu electrònic, correu ordinari o en persona. Un cop rebuda, s’elaborarà una nova pòlissa de subministrament elèctric al seu nom. Si no pot realitzar aquest tràmit en persona, li enviarem dues còpies de la nova pòlissa per correu ordinari o electrònic per tal que pugueu retornar a Estabanell Energia una de les dues còpies signada.

El tràmit per fer el canvi de nom d’un subministrament elèctric, sense modificar-ne la potència contractada, varia en funció de la seva antiguitat. Si el subministrament elèctric és de fa més de 20 anys, caldrà realitzar primer una sol·licitud de canvi de nom, abans de presentar la documentació esmentada anteriorment. Aquesta sol·licitud es pot fer en persona, telefònicament, per fax o per correu electrònic. Els nostres tècnics realitzaran llavors un informe per al seu instal·lador;  li farem arribar juntament amb una carta on s’especificarà tota la documentació necessària per fer el canvi de nom. Quan el seu instal·lador hagi adequat la instal·lació a la normativa vigent i li lliuri la documentació corresponent, podrà enviar aquesta i la resta de documentació a Estabanell Energia per fer el nou contracte al seu nom.

augmentCom sol·licitar un augment o una reducció de la potència contractada

Per sol·licitar la modificació de la potència contractada, cal fer una petició prèvia a través del nostre web (www.localhost/estabanell.cat), per telèfon, fax o personalment, i comunicar-nos la nova potència que necessiti. Aquest valor l’hi dirà l’instal·lador, que és qui coneix la seva instal·lació. A continuació, el nostre Departament Tècnic elaborarà un informe on s’indicarà quines reformes o modificacions ha de dur a terme el seu instal·lador per adequar la instal·lació a la nova situació. Juntament amb l’informe tècnic, li lliurarem una carta on s’indicarà la documentació que ens haurà de presentar d’acord amb la normativa vigent, així com el preu de l’augment de potència.

Documentació necessària per demanar un augment de potència:

 • Butlletí de Reconeixement (BRIE), (fet pel vostre instal·lador), en cas que l’augment de potència no inclogui un canvi d’activitat, no es tracti d’un local públic (en cas contrari caldria elaborar un projecte tècnic elèctric) i/o que la potència sol·licitada no superi el 50% de la potència màxima admissible segons la documentació tècnica presentada en el moment de la contractació del subministrament elèctric.
 • Certificat d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió (MTD / CIE), amb acusament de rebuda de la Declaració Responsable, expedit pel seu instal·lador, segons el tipus de subministrament, en cas que la potència sol·licitada superi el 50 % de la potència màxima admissible segons la documentació tècnica presentada en el moment de la contractació del subministrament elèctric.

Per a les peticions de reducció de potència, no caldrà presentar cap certificat elèctric. Estabanell Energia comprovarà la instal·lació, precintarà l’ICP instal·lat i procedirà a facturar la nova potència.

casaCom contractar el subministrament elèctric per a un nou habitatge. Documentació necessària

Ens podeu comunicar la vostra sol·licitud de subministrament elèctric per a un o diversos subministraments mitjançant correu electrònic a l’adreça atc@estabanell.cat o presencialment a les nostres oficines. La informació necessària per realitzar la sol·licitud és la següent:

 • Nom del sol·licitant i DNI/NIF, afegint les dades de la persona de contacte en cas que el sol·licitant sigui una empresa o societat.
 • Dades del representant, en el cas que el sol·licitant no sigui el titular de la sol·licitud (incorporant l’autorització signada pel sol·licitant).
 • Adreça a on se sol·licita el nou subministrament.
 • Plànol de situació de l’emplaçament a electrificar, tot indicant el punt per on s’ha previst inicialment la connexió elèctrica.
 • Telèfon i/o adreça electrònica de contacte.
 • La potència sol·licitada, entenent aquesta com la potència màxima admissible (P.M.A) que serà la base per l’estudi tècnic, acreditada amb la documentació tècnica corresponent. (per. Ex. Avantprojecte tècnic).
nocturnaQuè és la Tarifa nocturna

La Tarifa nocturna o de discriminació horària permet discriminar entre els kilowatts que es consumeixen durant el dia (preu punta o amb increment) i els que es consumeixen durant la nit (preu vall o amb descompte), gràcies al rellotge que s’incorpora al comptador elèctric. Per acollir-se a aquesta tarifa, la potència contractada no pot excedir els 15 kW.

El terme de potència és el mateix per a totes dues tarifes; la diferència està en el preu del kilowatt que es consumeix. La potència a contractar serà la màxima prevista per a la instal·lació concreta, considerant tant les hores punta com les hores vall. Si vol contractar aquesta tarifa, haurà de signar un nou contracte amb el canvi tarifari i els nostres tècnics substituiran el seu comptador per un altre amb discriminació horària.

facturaelectro_nouAvantatges de la factura electrònica

Amb la factura electrònica, deixarà de rebre-la en paper. Això contribueix a preservar el medi ambient i, alhora, suposa una comoditat més gran tant pel que fa a la recepció de la factura com al tractament i l’estudi de les vostres dades.
Com que ja està registrat a la nostra Oficina virtual, cada vegada que emetem una nova factura rebrà un missatge a l’adreça electrònica que ens hagi proporcionat, on l’informarem que té a la seva disposició la darrera factura de consum elèctric en format PDF i us n’indicarem l’import. Només haurà d’entrar a l’Oficina virtual, descarregar la factura i guardar-la a l’ordinador.

periodesInformació lectures. Períodes de facturació

A Estabanell Energia, totes les lectures són reals i en cap cas es fan estimacions.
Les lectures es prenen cada dos mesos en tots els subministraments amb potència contractada fins a 15 kW.
Per a subministraments amb potència contractada superior a 15 kW les lectures es prenen cada mes.
Quan els nostres operaris no poden accedir als comptadors per fer-ne la lectura corresponent, deixen una targeta amb la referència concreta del subministrament perquè pugui escriure-hi la lectura i enviar-la per correu postal (no cal segell). A la targeta també hi apareix un número de telèfon fix gratuït, 900 101 050, on pot trucar i deixar gravat un missatge en el contestador automàtic amb la lectura del comptador.

Finalment, des d’aquest mateix web, i és el sistema que li recomanem, pot indicar-nos la lectura del comptador en l’espai destinat a aquesta tasca.

interruptorPer què un interruptor de control de potència (ICP)

Com és lògic, qualsevol instal·lació elèctrica, ja sigui d’un habitatge particular, d’una indústria o d’un local, ha d’estar legalitzada. Això es fa mitjançant un document que expedeix un instal·lador autoritzat o un enginyer, i que garanteix que la instal·lació en qüestió està dimensionada  correctament i s’ajusta a la reglamentació vigent.

Aquesta reglamentació, però, s’ha anat modificant al llarg del temps per adaptar-se a les noves tecnologies i, sobretot, tenint en compte l’objectiu clar de garantir la seguretat de les persones.

Unes quantes sigles: ICP, IGA, PCS i PIA

D’acord amb el reglament vigent, és obligatori instal·lar sempre dues versions de l’interruptor magnetotèrmic: l’ICP (interruptor de control de potència) i el PIA (petit interruptor automàtic). I també cal comptar amb l’IGA (interruptor general automàtic) i el PCS (protector contra sobretensions).

icp nova

L’ICP serveix per garantir que, en la utilització d’una instal·lació elèctrica determinada, no se superi la potència màxima contractada. Si es produeix una demanda superior (per exemple, quan es connecten molts aparells al mateix temps), l’ICP es dispara i deixa  la instal·lació sense servei elèctric. Aquest aparell se situa dins d’una caixa protectora, a banda de la resta del quadre elèctric, i precintada per la companyia distribuïdora.

El PIA, al seu torn, serveix per dividir una instal·lació elèctrica determinada en sectors o circuits interns i protegir-los. Per exemple, un sector el pot formar la nevera i la cuina, un altre la rentadora i el rentaplats, un tercer pot ser per a endolls i un quart per a la il·luminació. D’aquesta manera, si es produeix una sobrecàrrega en un dels sectors, només aquest quedarà desconnectat, sense afectar la resta de circuits. Quants més PIA hi ha, més protegida està la instal·lació.

Pel que fa a l’IGA, la seva funció és interrompre el subministrament elèctric si se supera la potència màxima que la instal·lació és capaç de suportar. A més a més, l’IGA controla tota la instal·lació de l’habitatge de manera que, si se’n baixa la palanca, tots els circuits interns quedaran sense servei.

I, finalment, hi ha el PCS, que protegeix els aparells endollats de les possibles sobretensions transitòries o permanents que es puguin produir a causa, per exemple, de llamps o altres alteracions. La instal·lació és obligatòria per als nous subministraments o si es fan reformes en els que ja existeixen.

Per què cal revisar l’ICP?

Cal tenir en compte que, per exemple, quan una instal·lació elèctrica s’amplia o se’n modifica la potència inicialment projectada o existent –un fet molt usual, ja que cada vegada utilitzem més aparells elèctrics–, cal legalitzar-la de nou. Si no es fa així, la instal·lació queda situada al marge de la Llei i, si es produís algun accident, la persona titular del contracte podria tenir problemes legals.

D’altra banda, si es col·loca un ICP superior al necessari, es podria arribar a provocar un incendi, ja que les seccions dels cables entre el comptador i l’ICP estan calculades per a una potència determinada.

On està col·locat?

El Reglament de baixa tensió en la ITC-BT-17 determina que els dispositius generals de maniobra i protecció es col·locaran en el punt més pròxim del punt d’entrada de la derivació individual en el local o habitatge de l’usuari. En el cas d’un habitatge sol esta col·locat darrere de la porta d’entrada.

Quin ICP s’ha de tenir instal·lat segons la potència contractada?

En aquesta taula tenim les intensitats dels ICP en funció de la potència contractada i de la tensió:

Intensitat (A) Potència normalitzada (kW)
Monofàsics Trifàsics
U = 127 V U = 220 V U = 230 V 3×127/220 V 3×220/380 V 3×230/400 V
1,5 0,191 0,330 0,345 0,572 0,987 1,039
3 0,381 0,660 0,690 1,143 1,975 2,078
3,5 0,445 0,770 0,805 1,334 2,304 2,425
5 0,635 1,100 1,150 1,905 3,291 3,464
7,5 0,953 1,650 1,725 2,858 4,936 5,196
10 1,270 2,200 2,300 3,811 6,582 6,928
15 1,905 3,300 3,450 5,716 9,873 10,392
20 2,540 4,400 4,600 7,621 13,164 13,856
25 3,175 5,500 5,750 9,526    
30 3,810 6,600 6,900 11,432    
35 4,445 7,700 8,050 13,337    
40 5,080 8,800 9,200      
45 5,715 9,900 10,350      
50 6,350 11,000 11,500      
63 8,001 13,860 14,490      

Es pot instal·lar un ICP més gran o més petit?

No es pot instal·lar cap ICP que no es correspongui amb la potència contractada. Cada potència contractada tindrà instal·lat el seu ICP segons la taula anterior.