PIMES

pimes3Posem a disposició de les empreses la nostra experiència en distribució d’energia i assessorament energètic, i els oferim solucions ràpides i competitives.

Amb un tracte personalitzat i molt qualificat, ens convertim en socis dels nostres clients en la recerca d’un objectiu comú: la màxima productivitat. Posi’s en contacte amb nosaltres i ho comprovarà.

Serveis

1. Evitem la penalització per consum d’energia reactiva

A la factura del vostre comercialitzador es pot veure ràpidament si pateix una penalització per consum d’energia reactiva. Observant les factures dels sis últims mesos, podem fer-li un estudi personalitzat per determinar quin és l’equip que més us convé per evitar aquesta penalització, i instal·lar-lo.

En casos concrets, i si ho sol·licita, també s’hi pot afegir un analitzador de xarxa per dur a terme un estudi encara més efectiu.

2. Optimitzem la potència contractada

Amb les factures dels sis últims mesos i l’anàlisi del consum també es pot detectar si la potència contractada és la que realment necessita, o bé si està desajustada per excés o per defecte. Optimitzar i ajustar la potència contractada a les necessitats reals de consum suposa un estalvi directe en euros en la facturació del consum elèctric.

3. Valorem la facturació en maxímetre

Si, mitjançant l’estudi de potència, detectem que té una potència contractada superior a la que normalment necessita, li podem preparar una proposta de facturació per maxímetre. Aquest tipus de facturació, adaptada a les necessitats del client, es pot traduir en un estalvi en euros a la factura final.

4. Seleccionem la millor tarifa

L’assessorem per tal que, sempre que es pugui, dugui a terme el consum elèctric durant els períodes en què l’energia és menys cara.

Components de la factura elèctrica

*Els preus utilitzats en aquesta simulació de factura no es corresponen amb els actualment vigents”

factura-pimes2

COMPONENTS DE LA FACTURA ELÈCTRICA (Potències >15 kW contractats)

1.- Terme de potència:

És una quantitat fixa que depèn del grau d’electrificació del nostre subministrament, és a dir, que depèn de la potència contractada.

Es calcula multiplicant la potència contractada (kW) pel preu del kW de potència (que varia segons la franja horària) i pel període (nombre de dies) de facturació.

P1

80

kW

x

34

dies

x

0,0440260 €

=

119,75 €

P2

80

kW

x

34

dies

x

0,0264150 €

=

71,85 €

P3

80

kW

x

34

dies

x

0,0176100 €

=

47,90 €

239,50 €

Els excessos en la potència contractada poden provocar recàrrecs econòmics.

2.-  Terme d’energia:

Quantitat variable que correspon al consum elèctric realitzat en un període de temps concret (energia activa). Es mesura en kWh i es determina a partir de les lectures del comptador fetes entre dues dates.

Es calcula multiplicant l’energia consumida pel preu unitari (que varia segons la franja horària).

P1

1763

kWh

x

0,179647 €

=

316,72 €

P2

4818

kWh

x

0,138340 €

=

666,52 €

P3

1170

kWh

x

0,079834 €

=

93,41 €

1.076,65 €

3.- Terme d’energia reactiva:

Aquest terme és un recàrrec derivat del tipus d’aparell elèctric connectat per l’usuari, que afecta especialment motors o equips similars que no disposen d’equip de compensació. S’aplica sobre els períodes de tarifa P1 i P2 sempre que el consum d’energia reactiva excedeixi el 33 % del consum d’energia activa durant el període de facturació considerat (cos φ <0,95) i únicament afectarà aquests excessos.

4.- Impost sobre l’electricitat:

És un impost regulat per l’Agència Tributària. Es calcula aplicant un percentatge de 4,864 % a la suma dels termes de potència i d’energia, multiplicat per una quantitat fixa d’1,05113.

4,864

%

x

1,05113

x

1516,55 €

=

77,54 €

5.- Lloguer de comptadors:

És el preu que cobra la distribuïdora si el client no és propietari del comptador.

6.- Impost sobre el valor afegit (IVA):

L’import total de la factura elèctrica està gravat amb un 21 % corresponent a l’impost sobre el valor afegit.