La targeta energètica

La targeta o etiqueta energètica és un distintiu obligatori que han de portar els electrodomèstics.

La targeta o etiqueta energètica és un distintiu obligatori que han de portar els electrodomèstics i que n’indica, bàsicament, l’eficiència energètica, és a dir, la capacitat per funcionar amb menors o majors consums energètics en comparació amb d’altres electrodomèstics de la mateixa gamma i amb característiques similars.

targeta

Quins avantatges tenen els electrodomèstics eficients?

A banda de l’estalvi energètic i, per tant, de la disminució de la factura elèctrica, els electrodomèstics eficients solen tenir els avantatges següents:

 • Són fàcils de desmuntar i de reciclar.
 • Redueixen la facturació de l’aigua fins a un 40 % (en el cas de rentadores i rentaplats).
 • Eviten que es gasti més detergent del compte perquè tenen una dosificació més fàcil (en el cas de rentadores i rentaplats).
 • Tenen una garantia d’alt rendiment.
 • No utilitzen gasos refrigerants que debiliten la capa d’ozó (en el cas dels frigorífics).
 • Disposen de cicles de rentat economitzadors d’energia (en el cas de rentadores i rentaplats).
 • Fan menys soroll.
 • Tenen garantia de peces de recanvi durant 12 mesos.
 • Contenen menys substàncies perilloses per al medi ambient i la salut.
La porten tots els electrodomèstics?

Gairebé tots. De moment, és obligatòria per a frigorífics, congeladors, rentadores, assecadores, rentadores-assecadores, llums d’ús domèstic (bombetes, fluorescents i bombetes de baix consum) i, des de fa poc, per a aparells d’aire condicionat domèstics. Tots els establiments que venguin aquest tipus de producte estan obligats a mostrar l’etiqueta de cada aparell. Es tracta d’una Directiva Europea que han de complir tots els països de la Unió Europea, tot i que hi ha un període d’adaptació que permet posar a la venda, per exemple, aparells d’aire condicionat que encara no compleixin algunes de les disposicions d’aquesta directiva.

Per què cal llegir bé la targeta energètica?

Perquè la informació que conté és molt útil per al consumidor. De la mateixa manera que quan es compra un cotxe es considera el consum de benzina, quan es compra un electrodomèstic també cal tenir en compte si consumeix molta energia o no ja que aquest fet està directament relacionat amb la factura de l’electricitat. Per exemple, el consum energètic del frigorífic suposa, aproximadament, un 21 % de la factura de l’electricitat, perquè està funcionant tot el dia. Segons el tipus de frigorífic que es compri i segons les especificacions de la seva targeta energètica, es pot arribar a estalviar fins a 50 euros l’any.

Quina informació dóna la targeta energètica?

La targeta energètica dóna molta informació, dividida en dues columnes: esquerra i dreta. Els conceptes que s’indiquen a la columna esquerra es responen a la columna dreta:

 • Fabricant i model: indica el nom del fabricant i el tipus d’electrodomèstic.
 • Set barres o fletxes de colors: cadascuna té una lletra, de la A (verd fosc) a la G (vermell), i indiquen la classe energètica de l’electrodomèstic, és a dir, el consum d’energia que fa. El color verd i la lletra A indiquen el menor consum (més eficient) i el color vermell i la lletra G indiquen el major consum (menys eficient). A la columna de la dreta queda marcada la lletra que correspon a l’electrodomèstic que porta la targeta.
 • Informacions pròpies de cada electrodomèstic: en aquest apartat, que pot tenir diverses línies, s’hi indiquen conceptes com el consum d’energia de l’aparell (en kWh i per a cada fase del seu funcionament), el volum i la capacitat (per exemple, la capacitat de càrrega en quilograms si es tracta d’una rentadora), el nivell de soroll en decibels, etc. Aquesta informació canvia segons el tipus d’electrodomèstic de què es tracti. A la columna esquerra hi apareix el concepte concret i a la dreta els números o quantitats que li corresponen.
Què signifiquen exactament les barres o fletxes de color i la lletra de la targeta energètica?

És la informació més important i indica el nivell d’eficiència energètica de l’electrodomèstic, és a dir, el consum energètic. Hi ha set nivells, tants com colors i lletres, que van del verd fosc i la lletra A al vermell i la lletra G. La A indica la màxima eficiència, i la G la mínima. Entre cada lletra o color, hi ha una diferència de consum del 10-15 %, de manera que un electrodomèstic de classe A pot arribar a consumir un 80 % menys d’energia que un electrodomèstic de classe G.

Comparació consums energètics segons la classe
CLASSE ENERGÈTICA Consum energètic Avaluació

A

menys del 55 %

Consum baix d’energia

B

55 % – 75 %

Consum baix d’energia

C

75 % – 90 %

Consum baix d’energia

D

90 % – 100 %

Consum mitjà d’energia

E

100 % – 1

Consum mitjà d’energia

F

10 % – 125 %

Consum alt d’energia

G

més del 125 %

Consum alt d’energia

Els electrodomèstics de classe D i E són els normals; els de classe A, B i C són els de baix consum energètic i, per tant, eficients; els de classe F i G són els d’alt consum energètic i, per tant, poc eficients.

Atenció! Només es poden comparar les etiquetes d’un mateix grup d’electrodomèstics. És a dir, l’etiqueta d’una rentadora d’un tipus determinat només es pot comparar amb la d’una altra rentadora d’aquella mateixa gamma.

Són més cars els electrodomèstics eficients?
Els electrodomèstics eficients poden tenir un preu de compra més alt que la resta però a la llarga surten més bé de preu, perquè ajuden a estalviar en la factura de l’electricitat. Consumeixen menys i la vida útil també és més llarga: entre 10 i 15 anys. De manera que el sobrecost inicial que suposa comprar un electrodomèstic eficient es compensa ràpidament amb l’estalvi energètic i amb la durada de l’aparell. D’altra banda, hi ha organismes públics i comunitats autònomes que, en alguns casos, atorguen subvencions per promoure la compra d’electrodomèstics que consumeixen menys. I, finalment, cal tenir en compte que l’estalvi energètic ajuda a conservar la naturalesa, de manera que en comprar electrodomèstics de baix consum estem contribuint a millorar el futur del medi ambient.
Comparació d’estalvi econòmic en electrodomèstics concrets
 

CLASSE
CONSUM

A
55 %

B
55 % -75 %

C
Normal

FRIGORÍFIC

Estalvi anual

32 €

32 €

Cap

Amortització diferència de preu

Menys de 2 anys

Menys de 2 anys

Cap

RENTADORA

Estalvi anual

41 €

41 €

Cap

Amortització diferència de preu

Menys de 2 anys

Menys de 2 anys

Cap

RENTAPLATS

Estalvi anual

45 €

45 €

Cap

Amortització diferència de preu

Menys de 3,5 anys

Menys de 3,5 anys

Cap

Què passa si a la botiga no trobo la targeta energètica de l’electrodomèstic que vull comprar?

La pot exigir, perquè és obligatòria. Amb tot, es pot trobar que, a la targeta, només hi aparegui la informació de la columna dreta. En aquest cas, resulta molt difícil saber si estem comprant un electrodomèstic eficient o no perquè és gairebé impossible recordar què significa cadascun dels conceptes. Cal que exigeixi veure la targeta completa.

Tots els electrodomèstics que porten targeta energètica són eficients?

No. Només són eficients els que tenen a la columna de la dreta les lletres A, B o C.

Puc refiar-me de la targeta energètica?

Les targetes energètiques les posen els mateixos fabricants, que contracten laboratoris homologats perquè facin les proves pertinents als seus electrodomèstics i atorguin una lletra o una altra a l’aparell. En les proves de laboratori es permet un marge d’error del 15 %. En qualsevol moment l’Administració pot encarregar una inspecció per comprovar que l’etiquetatge energètic és el correcte de manera que els mateixos fabricants són els primers interessats que les proves estiguin ben fetes.

NO S’HA DE CONFONDRE LA TARGETA ENERGÈTICA AMB L’ETIQUETA ECOLÒGICA

És important no confondre la targeta energètica amb l’etiqueta ecològica que porten els electrodomèstics que són respectuosos amb el medi ambient. L’etiqueta ecològica es concedeix quan l’electrodomèstic no produeix residus agressius, quan és fàcil de reciclar, etc. Generalment, els electrodomèstics eficients (amb les lletres A, B o C) acostumen a tenir característiques que també els fan mereixedors de l’etiqueta ecològica, però no a l’inrevés, ja que no tots els electrodomèstics que tenen la targeta ecològica són eficients des del punt de vista energètic.