Aïllament tèrmic

Millori el confort del seu habitatge o local i redueixi el consum d’energia

L’aïllament tèrmic consisteix, bàsicament, a incorporar a les parets, als terres i als sostres i teulades dels habitatges materials que impedeixen el pas de la calor.

És a dir, a l’estiu impedeixen que la calor entri dins la casa i, a l’hivern, impedeixen que la calor surti de la casa.

Aquest aïllament s’aconsegueix amb materials com la fibra de vidre, la llana mineral, el poliestirè, el poliuretà i d’altres.

D’aquesta manera s’estalvia energia i es redueix el consum d’electricitat ja que, en no produir-se pèrdues, tant l’aire condicionat a l’estiu com la calefacció a l’hivern poden posar-se més baixos.

Quins avantatges té l’aïllament tèrmic?
 • Estalvi econòmic: disminueix el consum d’energia tant per mantenir l’habitatge calent a l’hivern com per refrescar-lo a l’estiu ja que s’aconsegueix una millor temperatura de benestar sense tenir la calefacció ni l’aire condicionat gaire alts. Els materials aïllants eviten, per exemple, que les parets i les finestres estiguin fredes a l’hivern, de manera que la temperatura que els ocupants de l’espai perceben resulta molt més agradable i uniforme encara que la calefacció no estigui gaire alta.
 • Redueix la inversió: si es millora l’aïllament tèrmic, es pot instal·lar menys potència de calefacció i/o de refrigeració.
 • Millora el confort de l’habitatge o el local: se suprimeix l’efecte de la paret freda.
 • Se suprimeixen els fenòmens de condensació: amb això, s’evita la humitat tant a les parets com a les finestres, la qual cosa ajuda a disminuir la sensació de fred a l’hivern.
Aquest aïllament es pot posar encara que la casa ja estigui construïda?

Sí. Encara que es tracti d’una casa o un edifici antics, es poden fer una sèrie de canvis que permetin millorar-ne l’aïllament. Hi ha diferents tipus de canvis en funció de la inversió que es vulgui o es pugui fer. Per exemple, si es volen canviar els terres d’un habitatge o d’un local ja construïts, es pot aprofitar per aïllar-los tèrmicament col·locant el material aïllant sobre el forjat, de manera que el parquet, el gres o el recobriment que s’hi vulgui posar quedi com a paviment flotant.

També les teulades es poden modificar en aquest sentit: si són inclinades i l’espai que queda a sota no és habitable, es pot posar el material aïllant directament sobre el terra, sense fer cap obra; si són horitzontals, tipus terrat, el material es col·loca sobre el forjat però sota la capa d’impermeabilització; si la teulada és horitzontal però no s’ha de caminar per sobre, s’hi posa un material aïllant que no absorbeixi la humitat i es protegeix amb grava, tot i que també es pot utilitzar formigó amb àrids, que fa d’aïllant.

I, finalment, també es poden modificar les finestres, probablement el punt més vulnerable ja que són les responsables del 40 % de les fugues de calor. El millor és canviar els vidres i posar doble vidre (són dos vidres separats i segellats al llarg del seu perímetre que deixen entre ells una cambra tancada que fa la funció d’aïllant). Però també cal revisar totes les juntures entre la finestra i la paret, tant si és de fusta com si és metàl·lica, i segellar bé tots els forats que hi puguin haver quedat o que s’hi hagin fet amb el temps.

Com es compensen els diners gastats en aquest tipus de reforma?

Encara que aquests canvis puguin semblar cars, a la llarga resulten molt millor econòmicament que mantenir la casa o el local sense aïllar. Només amb el canvi de finestres senzilles a finestres de doble vidre, es pot estalviar un 20 % d’energia o de consum elèctric. Si, a més, s’aïllen els terres i els sostres o teulades, l’estalvi pot pujar fins al 70 % respecte de la despesa que tindria un local o una casa sense aïllar, especialment si es tracta d’un habitatge unifamiliar.

Puc aïllar la casa d’una manera una mica més econòmica?
 • Posi tires autoadhesives a les finestres i a les portes i revisi-les, almenys, una cop l’any per canviar-les, si cal. Només amb això, es pot arribar a estalviar entre un 5 i un 10 % d’energia.
 • Si hi ha zones d’humitat a les parets, cal aplicar-hi productes especials, com vernissos hidrorepel·lents o preparats específics per evitar que les taques d’humitat tornin a aparèixer.
 • A l’hivern, aprofiti l’escalfor natural del sol: deixi les persianes aixecades a les zones de sol (si això no suposa cap problema per a la seguretat) i ben abaixades a les zones d’ombra. I ventili la casa 10 minuts al dia com a màxim.
 • A l’estiu, col·loqui tendals i/o mantingui les persianes abaixades durant les hores de més insolació. També és convenient ventilar la casa en les primeres hores del dia.
 • Col·loqui cortines a les finestres: disminueixen la pèrdua de calor interior a l’hivern i ajuden a suavitzar l’impacte del sol a l’estiu.
 • Si té un sistema de calefacció col·lectiu i nota que fa massa calor, no obri les finestres. És millor tancar alguns dels radiadors de la casa.

Sigui quina sigui la intervenció que es faci a la casa per millorar-ne l’aïllament, tant si són reformes estructurals com si són petites actuacions, el consum d’energia baixarà i l’estalvi econòmic es notarà de seguida.

I què passa si la casa és nova?
Si ja l’ha comprada, pot actuar de la mateixa manera que s’ha explicat abans. Si encara no l’ha adquirit, pregunti al constructor abans de comprar-la quins sistemes d’aïllament ha utilitzat o utilitzarà. Quan volem comprar un habitatge o local nous molt poques vegades ens preocupem pel tipus d’aïllament, tot i que és un dels factors que més influirà en el benestar dels ocupants i en les futures factures de calefacció i refrigeració. Un habitatge o un local ben aïllats tèrmicament necessitaran una aportació molt menor d’escalfor o de fred per conservar una temperatura agradable a l’interior.
Com hauria d’estar aïllada una casa nova?
 • Les parets exteriors han de tenir material aïllant dins la cambra d’aire que generalment es deixa a la paret.
 • Els terres han de tenir també material aïllant, entre el forjat i el paviment.
 • Sota les teulades inclinades, al terra, hi ha d’haver material aïllant.
 • A les teulades horitzontals hi ha d’haver material aïllant: entre el forjat i el material impermeabilitzador si es tracta de terrats, i un material aïllant que no absorbeixi la humitat si no es tracta de zones de pas.
 • Les parets mitgeres, com les exteriors, també han de tenir material aïllant que, a més, repel·leixi la humitat.
 • Totes les finestres han de tenir doble vidre.
Cal el mateix aïllament tèrmic a totes les zones geogràfiques?

No. Segons la zona geogràfica on es trobi la casa o el local, les necessitats i els gruixos de material aïllant tèrmic poden ser diferents. En el cas de Catalunya, serien els següents:

ZONA GEOGRÀFICA

Costa sud

Zona prelitoral
i costa nord

Interior, Prepirineu
i Pirineu

Vidres

Senzills o dobles

Dobles

Dobles

Paret exterior

4 cm

6 cm

8 cm

Cobertes
(sostres i teulades)

4 cm

4 cm

6 cm

Forjat entre pisos

2 cm

2 cm

3 cm

Parets mitgeres

No cal

2 cm

4 cm