1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades  personals?

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. (en endavant, “Estabanell Distribució”) – NIF A61121752
Carrer  Rec, 28, 08401, Granollers, Barcelona
tel. 938609100
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: lopd@estabanell.cat

2. Amb quina finalitat tractarem les seves dades?

Estabanell Distribució podrà tractar les seves dades personals per:
· Gestionar i tramitar les sol·licituds relacionades amb les instal·lacions de producció i distribució d’energia elèctrica.
· Gestionar el punt o punts de subministra i  el contracte d’accés de tercers a la xarxa associats als mateixos, i dels que és titular.
· El compliment de les obligacions legals d’informació.

3. Quina és la  legitimació per el tractament de les seves dades?

La base jurídica per el tractament de les seves dades es la relació contractual que el  vincula amb Estabanell Distribució, i  a manca d’aquesta,  el interès legítim que té  Estabanell Distribució en atendre la seva  sol·licitud.

4. Quant de temps  conservarem les seves dades?

Les seves dades es  conservaran durant la vigència del seu  contracte d’accés de tercer a la xarxa i el termini necessari per complir amb les obligacions legals de custòdia de la informació.
No obstant, les dades es podran mantenir bloquejades  durant el temps que sigui exigit per la normativa aplicable i només es podran desbloquejar per l’exercici o la defensa davant accions administratives o judicials.

5. A quins  destinataris es comunicaran les seves dades?

No cedirem  les seves dades personals a cap tercer aliè a Estabanell Distribució,  excepte per atendre els  requeriments d’Administracions, Autoritats i Organisme Públics, inclosos Jutjats i Tribunals, quan així ho exigeixi  la llei.

6. Quins són els seus drets en relació amb les  dades que ens ha  facilitat?

Qualsevol persona té dret a conèixer si Estabanell Distribució està tractant  o té  dades personals que li concerneixen. No dubti en posar-se  en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu que li facilitem en aquest apartat si vol exercir aquest dret.
Té dret a accedir, a sol·licitar la rectificació de les dades que sigui inexactes, així com a sol·licitar-nos la seva supressió quant, entre d’altres motius,  consideri  que ja  no són necessàries per a la finalitat per les que van ser recollides.
En alguns casos podrà oposar-se  al tractament de les seves dades, a sol·licitar-nos la limitació del seu tractament, així  com a sol·licitar-nos la portabilitat de les seves dades, en aquest cas les transmetrem directament al Responsable de Tractament que ens indiqui.
Pot exercir aquests drets a l’adreça de correu  electrònic lopd@estabanell.cat. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una còpia del seu DNI o equivalent, indicant-nos què necessita en relació amb les seves dades. Si ho prefereix pot  enviar-nos la seva sol·licitud, també juntament amb  una còpia del DNI o equivalent por correu ordinari a la nostra adreça postal, c. Rec, nº28, 08401, Granollers, Barcelona. Per favor, no oblidi  indicar que es un tema relacionat amb a protecció de dades.

Si no responem  satisfactòriament a la seva  sol·licitud, pot presentar la reclamació que consideri oportuna davant l’Agencia  Española de Protección de Dades, que és la autoritat  encarregada de vetllar pel  compliment dels seus drets en aquesta matèria, al Carrer Jorge Juan, nº6, 28001, Madrid o en la seva  web: www.agpd.es.

PLEC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I TREBALLS RELACIONATS AMB ELS EQUIPS DE MESURA

Data límit presentació ofertes: 10 de desembre 2019 fins les 12:00
Correu electròniccomandes@estabanell.cat
D’altres documents relacionatsCODI ÈTIC

Síguenos en las redes: