Avís legal

1.OBJECTE

L’objecte de les presents condicions generals és regular l’ús que poden realitzar els usuaris del web corporatiu d’ Estabanell y Pahisa, S.A. (en endavant, Estabanell), que inclou les seves empreses filials (Estabanell Impulsa, S.A.U., Estabanell y Pahisa Energia, S.A.U., Estabanell Generació S.L.U.) i que actualment es troba a la https://www.estabanell.cat (en endavant Web Corporatiu), sense perjudici que certs serveis o continguts dins del Web Corporatiu es sotmetin a les seves pròpies condicions.

Estabanell y Pahisa S.A. és una companyia espanyola amb domicili social al C/ Rec 26-28 – 08401 Granollers, Barcelona, Espanya, amb CIF número A-08.016.057 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 01/07/1927, al Volum 45321, Foli 0115, Fulla B-57.832, Inscripció 1ª. Telèfon: 93 860 91 00.

2.FUNCIONAMENT DE LA WEB CORPORATIVA

Estabanell es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les modificacions i actualitzacions que consideri convenients al Web Corporatiu, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés i podrà incloure serveis i continguts addicionals als els actuals o, si escau, suprimir-los o modificar la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. Estabanell podrà bloquejar l’accés a tots o part dels usuaris d’aquest per procedir a realitzar les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. En cap cas, Estabanell serà responsable del funcionament inadequat del sistema si això obeeix a una configuració defectuosa dels equips de l’Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei. Estabanell es compromet a realitzar tots els seus esforços per mantenir actualitzada la informació i continguts que introdueixi al Web Corporatiu, si bé l’Usuari coneix que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclosos al Web Corporatiu que, si escau, Estabanell procedirà a resoldre amb la màxima brevetat tan aviat coneixement de la seva existència. En qualsevol cas, Estabanell no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web Corporativa, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Estabanell no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts a la web. Estabanell no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

3.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual de la web Estabanell.cat, la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics integrats al Web Corporatiu als que Estabanell permet tenir accés, així com la dels productes eventualment derivats i els manuals d’utilització són propietat exclusiva de Estabanell, dels seus proveïdors, o dels titulars respectius segons escaigui, de manera que l’Usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial dels mateixos, la seva comunicació pública, distribució, o qualsevol forma d’explotació, o utilització de tècnica d’enginyeria inversa o transformació, excepte consentiment exprés i per escrit per part de Estabanell. L’Usuari es compromet a utilitzar aquesta informació i serveis exclusivament per les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del Web Corporatiu, fora que hagi obtingut consentiment exprés de Estabanell. L’Usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del Web Corporatiu per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors. Així mateix, l’Usuari es fa responsable d’estendre el compliment d’aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a utilitzar el servei. A més, l’Usuari s’obliga a respectar les restriccions d’ús de cada un dels serveis i accés a altres xarxes (aquestes restriccions seran comunicades per Estabanell o el proveïdor d’informació). Totes les senyals distintives, com ara marques, noms comercials, etc., que apareixen al Web Corporatiu estan protegides per la legislació vigent en matèria de marques, per la qual cosa els usuaris no podran realitzar cap reproducció, comunicació, explotació o utilització dels mateixos, llevat que ostentin consentiment previ per escrit del titular de les mateixes.

4.AUTENTICACIÓ

Estabanell podrà establir diferents sistemes d’autenticació al Web Corporatiu de tal manera que a través de dades sol·licitades prèviament o mitjançant identificadors i contrasenyes s’autentiqui als usuaris del Web Corporatiu. En cas que Estabanell realitzi l’autenticació dels usuaris a través d’identificadors i contrasenyes, tant l’identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L’Usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret.

5.ÈTICA I RESPONSABILITAT DERIVADA DE L’ÚS PER L’USUARI D’INTERNET I DE LA WEB CORPORATIVA

Estabanell no serà en cap cas responsable de l’ús del Web Corporatiu que realitzi l’Usuari. L’Usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del web corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Estabanell o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a Estabanell davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència d’aquest ús. L’Usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Estabanell, als seus proveïdors o a tercers, així com la introducció o difusió a la Xarxa programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, al sistema, o als equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb fins comercials o publicitaris, així com dur a terme qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

6.RESPONSABILITAT PER L’ACCÉS O INTRODUCCIÓ DE CONTINGUTS QUE CIRCULEN A INTERNET

L’Usuari accepta expressament deixar exempta a Estabanell de qualsevol responsabilitat relacionada amb la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui l’origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les que l’Usuari pugui accedir a través del Web Corporatiu, així com, si és el cas, de la informació que l’usuari introdueixi a Internet a través de la xarxa de Estabanell. L’Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l’accés als continguts i informacions així com de la seva reproducció o difusió. Estabanell no serà responsable de les infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d’un altre usuari, de Estabanell, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial. Estabanell podrà cancel·lar l’accés a la Web Corporativa als Usuaris que incompleixin amb les condicions d’ús establertes en el present document.

Segueix-nos a les xarxes: